Co děti učíme

  1. Výchova a péče

Cílem našich mikrojeslí je zasadit se o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte, o nastartování pozitivního vztahu k dalšímu vzdělávání, a to vše prostředky, které nabízí koncepce Montessori a pedagogika lesních mateřských škol. Nabízíme péči pro děti od 6 měsíců až po dovršení 5. roku života.

Dětem chceme zprostředkovat svobodné zkoumání světa, a to v respektující a přátelské atmosféře, ale samozřejmě v rámci jasně daných pravidel. Chceme jim pomoci, aby byly co nejvíce nezávislé na pomoci dospělých a aby mohly naplnit své objevitelské i jiné potřeby.

Ve svém přístupu k dětem využíváme zásad „Respektovat a být respektován“. Děti jsou vnímány v komunikaci a společném rozhodování jako partneři, kteří se mohou na společném rozhodování podílet. Každý má prostor vyslovit svůj názor, ale učíme se naslouchat a respektovat názor druhých. Děti se učí za podpory chůvy zvládat konfliktní situace. V případě konfliktu děti nesoudíme, nehledáme viníky, pouze konstatujeme, co vidíme. Nejednáme z pozice moci dospělého. Snažíme se je přivést k tomu, aby s druhým soucítily a dokázaly si uvědomit, jak se cítí ten druhý. Podporujeme v dětech sebejistotu a sebeúctu. Snažíme se, aby pro ně skupina byla bezpečným prostorem, kde se mohou svobodně vyjádřit, a aby věřily v sebe a své schopnosti.

Děti vedeme k úctě k životu a zdraví, k pozitivnímu vztahu k přírodě a zvířatům, ochraně životního prostředí a k šetrnému zacházení s potravinami. Také jsou vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišnosti mezi lidmi, s důrazem na potírání předsudků o mužích a ženách.

 

  1. Pedagogika Marie Montessori

Montessoriovská výuka je založena mimo jiné na tzv. skutečných aktivitách, kdy dítě např. pere prádlo, vykonává drobné domácí práce a stará se o rostliny a zvířata (praktický život) a z toho všeho má opravdový požitek a pocit užitečnosti a zdatnosti, který děti tak potřebují. Děti během toho zažívají další úžasný pocit “naplnění”, užívání si té aktivity, která je v daném období nejvíce baví a chtějí ji dělat stále dokola, dokud jí nepřijdou plně na kloub a mohou se posunout k další pomůcce či aktivitě.                                                                                                                                     Při tom všem je potřeba respektovat dětskou potřebu jistoty a řádu, která je ukotvena společnými pravidly a uspokojována pravidelnými rituály v denním, týdenním, měsíčním a ročním cyklu – jedná se o pozdravení se při příchodu a odchodu dítěte, ranní kruh – elipsa, sdílení, činnosti a experimenty, které nabízí chůva v rámci vzdělávacích projektů, oslava svátků, hry a zvyky vycházející z ročního období.

Mezi cíle Montessori pedagogiky patří také tzv. sociální dovednosti, bez rivality a selekce, připravenost pomoci a převzetí odpovědnosti vůči člověku, stejně jako péče o zachování přírody. Je to správný přístup ke všemu (sobě, zdraví, druhým, přírodě, věcem).

 

  1. Pedagogika lesních školek

Lesní školka umožňuje dětem každodenní pobyt v přírodě, pečuje o zdravý životní styl dětí, prostřednictvím zdravého stravování, dostatku příležitostí k pohybu v přírodním terénu. Adaptuje děti na pobyt venku za každého počasí, takže zároveň přichází i potřebná odolnost organismu a uvědomění, že “není špatného počasí, pouze špatného oblečení.”

Prostor k pohybu přispívá nejen k rozvoji motoriky, ale i podpoře zdraví dětí (rozvoj dýchacího a oběhového systému, prevence obezity). Při pohybu jsou zapojeny smysly, zejména zrak a hmat, je rozvíjena prostorová orientace

Děti se také učí rozpoznat a respektovat hranice své fyzické zdatnosti a rozvíjejí znalosti o svém těle, když zapojují různé svalové skupiny. Učí se poznat vlastní hranice, pocity a potřeby. Les a příroda pomáhá rozvíjet sebevědomí tím, že nabízí rozmanité podněty k aktivitám s různým stupněm obtížnosti. Každé dítě si může najít strom, na který dokáže vylézt, větev, kterou přeskočí, rostlinu, kterou umí určit. Zároveň také poznává, že se svými schopnostmi mezi sebou přirozeně lišíme. Pokud není vytvářeno soutěživé prostředí, cítí se i fyzicky slabší děti v přírodě dobře. Nabízí podněty přiměřené věku vedoucí k aktivnímu učení dětí – učení vlastní zkušeností, pozorováním, experimentováním, zážitky a hrou v přírodě a tím i rozvíjí elementární základy proenvironmentálního chování dětí.

 

  1. Tematické celky

Vzdělávací plán kopíruje roční cyklus a přirozeně se odvíjí od ročního, přírodního a společenského běhu. Srozumitelným způsobem dětem osvětlujeme témata a události probíhající v danou roční dobu (tradice, svátky, změny v přírodě). Ke každému tematickému celku se vztahují aktivity a vzdělávací obsah. Časový plán těchto celků je flexibilní a lze jej přizpůsobit podle potřeb.