Pravidla pro přijímání dětí

Dítě je přijato rozhodnutím provozovatele na základě úplně a pravdivě vyplněné přihlášky.

Kritéria přijetí:
Přijímané dítě je ve věku od 6 měsíců do 4 let (včetně, tj. do dne pátých narozenin).
Rodiče se zavazují, že dítě bude mikrojesle navštěvovat minimálně po celkovou dobu 40 hodin.
Rodiče se zavazují, že se budou účastnit brigádních akcí pro zajištění provozu, organizovaných provozovatelem.
Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

 • jsou zaměstnaní
 • vykonávají podnikatelskou činnost
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

Každý rodič (resp. jiná osoba pečující o dítě ve společné domácnosti) bude uveden v Evidenčním listě dítěte a předloží níže uvedená potvrzení (v případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě pobývá.) o tom, že:

 • je zaměstnán/ vykonává podnikatelskou činnost,
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledá (tj. je veden v registru Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání),
 • je zapojen v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované formě) či rekvalifikace.

Provozovatel dále bere ohled na:

 • sociální situaci žadatelů
 • bydliště v obci Miřetice a okolí
 • pravdivé a úplné vyplnění přihlášky
 • časovou kompatibilitu s provozem a aktivitami mikrojeslí

Provozovatel rozhoduje o přijímání transparentně a nediskriminačně.

Formy prokazování

 • zaměstnanci – potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
 • osoby samostatně výdělečně činné – potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
 • nezaměstnané osoby – potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
 • osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu
 • osoby absolvující rekvalifikační kurz – potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)